ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

ข้าพเจ้าตกลงและให้ความยินยอมแก่ บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ (ให้เรียกรวมกัน“บริษัท”) โดยข้าพเจ้าตกลงใช้บริการระบบชำระเงินของบริษัท ณ วันที่ให้ความยินยอมนี้และต่อเนื่องไปถึงวันที่การใช้บริการระบบชำระเงิน มีผลใช้บังคับอยู่ต่อไปด้วย ในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) (เช่น เชื้อชาติสัญชาติ ศาสนา กรุ๊ปเลือด เป็นต้น) ที่มีข้อมูลปรากฏอยู่บนเอกสารระบุตัวตนของข้าพเจ้า (เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ) รวมถึงข้อมูลชีวภาพของข้าพเจ้า (เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลชีวมิติ ข้อมูลภาพถ่ายจำลองใบหน้า เป็นต้น) ตลอดจนข้อมูลภาพหรือเสียงที่มีการบันทึก (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันและระบุตัวตนของข้าพเจ้าในการขอใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ/หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยการดำเนินการดังกล่าวนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ข้าพเจ้าในฐานะผู้ใช้บริการตกลงให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้

โดยท่านสามารถตรวจสอบบริษัทในกลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงบริษัทหรือพันธมิตรที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ที่ https://www.paysoon.net/


วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ หรือคาดการณ์เกี่ยวกับความชื่นชอบหรือพฤติกรรมของการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ข้าพเจ้า เพื่อวิจัย พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และวางแผนการตลาด ให้บริษัทในกลุ่มและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถวิเคราะห์และคัดสรรสินค้าและบริการอย่างเหมาะสมให้แก่ข้าพเจ้า รวมถึงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าระหว่าง และ/หรือให้แก่ บริษัทในกลุ่ม และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย


ความยินยอม

ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจสิทธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขาย และข้อเสนอต่าง ๆ ของบริษัทในกลุ่มและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างดีแล้ว ขอให้ความยินยอม ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการสำคัญผิด กลฉ้อฉล หลอกลวง ข่มขู่ บังคับ หรือความบกพร่องในการแสดงเจตนาอย่างใด จึงขอให้ความยินยอม ณ วันที่ให้ความยินยอมนี้ และให้การให้ความยินยอมนี้มีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายต่อเนื่องไป ณ วันที่การให้บริการระบบชำระเงิน มีผลใช้บังคับด้วยแก่บริษัทในกลุ่มและพันธมิตรทางธุรกิจดังปรากฏรายชื่อในหนังสือฉบับนี้ในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และ/หรือข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการใช้สินค้า และ/หรือ บริการของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail ข้อมูลทางการเงิน เชื้อชาติ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลอื่นใดที่มีผลอย่างเดียวกัน ซึ่งสามารถระบุตัวข้าพเจ้าทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ และ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ได้แก่ เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้


1. ความยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่ทางการตลาด

(ข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ มีความสำคัญต่อบริษัท, บริษัทในกลุ่ม และพันธมิตรทางธุรกิจ ในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านไม่ให้ความยินยอม อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านในส่วนที่ 2 เฉพาะกรณีการสมัครหรือขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือ บริการ ของบริษัทที่ต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น)

1) ข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการให้บริการ
2) ยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลชีวมิติของท่าน (Biometric Data) สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
3) ยินยอมให้บริษัทรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของท่านเกี่ยวกับศาสนา ซึ่งปรากฎอยู่ในสำเนาหรือรูปถ่ายของบัตรประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนกระบวนการแสดงตัวตน ระบุตัวตน ยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของท่านต่อกลุ่มบริษัท
4) ยินยอมให้บริษัท เปิดเผย ส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพย์ โซลูชั่น จำกัด และพันธมิตรทางธุรกิจ
5) ยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับความพิการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำสัญญาระหว่างบริษัทกับท่าน
6) ยินยอมให้บริษัทรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของท่านที่ได้ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ทางการของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการให้บริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน

2. ความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์การทำวิจัย หรือ การจัดทำข้อมูลสถิติ

บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

• ให้ความยินยอม
• ไม่ให้ความยินยอม

3. ความยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

การให้ความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด นี้จะช่วยให้ท่านได้รับข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย รวมถึงสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาสำหรับท่านโดยเฉพาะเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงินให้กับท่านมากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไม่ว่าบริษัท จะได้รับจากท่านโดยตรงหรือจากแหล่งอื่น ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลของท่านให้แก่บริษัท เพื่อการวิเคราะห์ การส่งเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์และตรงใจท่านโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• ธุรกิจบริการระบบชำระเงิน (Payment Gateway) หมายถึง การให้บริการรับชำระเงิน ช่องทางการชำระเงินทางออนไลน์โดยมีผู้ให้บริการที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างท่าน ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆของท่าน
• ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Merchandising) หมายถึง การให้บริการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง , ธุรกิจขายส่งและขายปลีกเครื่องอุปโภคและบริโภค, ผลิตภัณฑ์ประกันภัย, เครื่องสาธารณูปโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องกรองน้ำ เครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ,อุปกรณ์สำนักงาน, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้, อาหารเสริม, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,แฟชั่น, เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ, บริการเสริมส่วน mobile service, อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน,ขายอาหาร
• ธุรกิจระบบโซลูชั่น (Solution) หมายถึง การให้บริการขนส่ง ธุรกิจฝากของ กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ต่าง ๆ ธุรกิจการจัดหางาน ธุรกิจการตลาดแบบตรง และรวมถึงธุรกิจขายตรง
• ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Service) หมายถึง ธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเช่าแบบลิสซิ่ง
• ธุรกิจเศรษฐกิจใหม่ (Innovation) หมายถึง สินทรัพย์ดิจิทัล การให้บริการใช้พอยท์ เป็นส่วนลดค่าสินค้าและหรือบริการ ธุรกิจนวัตกรรมทางสื่อ ดิจิทัลมีเดียและ เครือข่าย การพัฒนาสินค้า และช่องทางจำหน่าย

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไม่ว่าบริษัท จะได้รับจากท่านโดยตรงหรือจากแหล่งอื่น ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลของท่านให้แก่ พันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิเคราะห์ การส่งเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์และตรงใจท่าน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ข้าพเจ้าได้ขอความยินยอมและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว

• ให้ความยินยอม
• ไม่ให้ความยินยอม


การถอนความยินยอม

ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอถอนคำยินยอมเมื่อใดก็ได้ ผ่านอีเมล [email protected] ของบริษัทหรือติดต่อ Call Center โทร: 02-821-6163 หรือช่องทางที่บริษัทกำหนดในภายหน้า โดยสามารถดูรายละเอียดช่องทางการยกเลิกการให้คำยินยอมได้ที่ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งถอนคำยินยอม

ซึ่งการถอนความยินยอมดังกล่าวไม่กระทบต่อการใช้ เปิดเผย รวมถึงการประมวลผลข้อมูลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยข้าพเจ้าสามารถขอถอนความยินยอมได้ตามช่องทางที่บริษัทระบุไว้


ช่องทางการติดต่อข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการไม่ให้ความยินยอมของท่านในภายหลัง

ท่านสามารถติดต่อบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ตามที่อยู่เลขที่ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ อาคารบี ชั้น 25 ยูนิต B2502 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการไม่ให้ความยินยอมของท่านในภายหลัง ท่านสามารถส่งอีเมล ติดต่อมายังบริษัท เพื่อขอใช้ใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Line OA: @paysoon

หากท่านประสงค์จะแก้ไขข้อมูลกรุณาติดต่อ Call Center 02-821-6163 ทั้งนี้หากไม่ได้รับการแจ้งจากท่านเป็นอย่างอื่น 7 วันหลังจากนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวมประมวลผลใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อไปตามกฎหมายภายใต้สัญญาที่ท่านมีกับบริษัท

ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด และพันธมิตรทางธุรกิจเป็นอย่างดีแล้ว ที่เว็บไซต์ https://www.paysoon.net/privacy-policy.html

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ทราบและเข้าใจสิทธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อความในหนังสือนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงได้ลงเครื่องหมายแสดงความยินยอมรับเงื่อนไขการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าและสิทธิของข้าพเจ้าตามเงื่อนไขในหนังสือฉบับนี้ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ความปลอดภัยที่ทุกธุรกิจมั่นใจได้

PaySoon เป็นระบบที่ให้บริการโดยบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเเละอยู่ภายใต้การกำกับดูเเลของธนาคารเเห่งประเทศไทย ทุกๆ ข้อมูลได้รับการจัดการมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐาน PCI-DSS เพื่อจะให้ทุกธุรกิจได้ใช้งานระบบรับ-จ่ายเงินได้อย่างปลอดภัยในทุกๆ ธุรกรรม

สร้างสภาพคล่องให้ธุรกิจด้วยศักยภาพของบัตรเครดิต กับ เพย์ ซูน

พูดคุยเเละปรึกษากับทีมงานของเราเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรับชำระเงินออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน