นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เพย์โซลูชั่น จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์ เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) และตระหนักดีถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านเปิดเผยให้แก่บริษัท บริษัทจึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลที่มีการจัดเก็บ และแนวทางปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ท่านเกิดความมั่นใจในการเข้ารับบริการจากบริษัท
โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ก่อนกดปุ่ม “ยินยอม”


1. บทนิยาม

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรม ข้อมูลนิติบุคคล และข้อมูลที่ผ่านกระบวนการทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

"ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลักธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสุขภาพจิต ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

"ข้อมูลชีวภาพ" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพหรือพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่น เช่น ข้อมูลการจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ


2. ข้อมูลส่วนคุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัทจัดเก็บ


ประเภทข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียดส่วนบุคคล * ชื่อ, นามสกุล, คำนำหน้าชื่อ
* เพศ
* วันเดือนปีเกิด
* อายุ
* สัญชาติ
รายละเอียดการติดต่อ * ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้าน
* ที่อยู่ปัจจุบัน
* ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
* หมายเลขโทรศัพท์
* บัญชีผู้ใช้งาน Social Network เช่น Facebook, Line
รายละเอียดที่ใช้ในการระบุตัวตนและการยืนยันตัวตน * สำเนาบัตรประชาชน
* รูปถ่าย
* เลขประจำตัวประชาชน
* ข้อมูลบนหนังสือเดินทาง (Passport)
* สำเนาใบอนุญาตให้ทำงานภายในประเทศไทย (Work Permit)
* สำเนาใบอนุญาตขับรถ
* เอกสารการยืนยันตัวตนอื่นที่รัฐออกให้
* ลายมือชื่อ
รายละเอียดการทำงาน และ/หรือการศึกษา * อาชีพ
* รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน
* ตำแหน่งงาน
รายละเอียดทางการเงิน * ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของท่าน
* เลขบัญชีธนาคาร
* รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน
* ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร
ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ * ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Due diligence) เช่น การทำความรู้จักลูกค้า (Know Your Client) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence)
* ข้อมูลเพื่อตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ การฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้าย
ข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้น * ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท (Cookies Usage)
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการ * รูปภาพ
รักษาความปลอดภัย * ลักษณะรูปพรรณสัญฐานบุคคล
* การตรวจพบข้อสงสัยหรือกิจกรรมที่ผิดปกติ
* ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
* บันทึกวีดีโอ
ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ * ศาสนา
* กรุ๊ปเลือด
* ข้อมูลชีวภาพ (biometric data) เช่น การจดจำใบหน้า (face recognition) ลายนิ้วมือ (fingerprint) การจดจำเสียง (voice recognition) และการจดจำม่านตา (retina recognition)
* ประวัติอาชญากรรม
ข้อมูลอื่น ๆ * บันทึกบทสนทนาและการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคอมออนไลน์
* ข้อมูลเกียวกับที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทไม่ว่าผ่านช่องทางใด ๆ
* ข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, YouTube, Line


3. วัตถุประสงค์และฐานการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีที่จำเป็นหรือมีฐานการประมวลผลในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทได้ทำไว้กับท่าน เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อการดำเนินการตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย การดำเนินการตามความยินยอมของท่าน และ/หรือ ภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งอาจจะอาศัยฐานการประมวลผลฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานประกอบกันก็ได้ ดังต่อไปนี้

3.1 การประมวลผลตามฐานสัญญา (Contract)

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา และ/หรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าลงทะเบียนสมัครใช้บริการกับบริษัท
2. พิจารณาอนุมัติคำขอ ให้บริการช่วยเหลือ หรือตอบข้อสงสัยของท่าน
3. พิสูจน์และยืนยันตัวตนก่อนทำธุรกรรม
4. การประมวลผลข้อมูลเพื่อให้บริการแก่ท่าน
5. แจ้งเตือนการทำธุรกรรม ออกหลักฐานการชำระเงิน
6. ติดตามชำระหนี้

3.2 การประมวลผลตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

บริษัทจะเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวจะต้องไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐาน ประโยชน์ และเสรีภาพในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะต้องไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. การบริหารกิจการของบริษัท เช่น ประเมินบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบ ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต การฟอกเงิน การก่อการร้าย การประพฤติโดยมิชอบ หรือการก่ออาชญากรรมอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรธุรกิจของบริษัท
2. บริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและท่าน เช่น การรับเรื่องและจัดการการร้องเรียน
3. มาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น แลกบัตร และ/หรือ บันทึกภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของผู้ที่มาติดต่อก่อนเข้าอาคารของบริษัท
4. กรณีผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคล บริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือตัวแทน

3.3 การประมวลผลตามฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)

การปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล และ/หรือ คำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กฎหมายภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติระบบชำระเงิน พ.ศ. 2560 รวมถึงแต่ไม่จำกัด การดำเนินการตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบประวัติ การตรวจสอบเครดิต การทำความรู้จักลูกค้า (Know Your Client) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence) และการตรวจสอบอื่น ๆ โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน/ภายนอก หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.4 การประมวลผลตามฐานความยินยอม (Consent)

ในบางกรณี บริษัทอาจมีการขอความยินยอมจากท่านก่อนจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด และ/หรือ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่านก่อนการทำธุรกรรม บริษัทมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ (sensitive personal data) เช่น ใช้ข้อมูลจดจำใบหน้า (face recognition) หรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน (ซึ่งบัตรดังกล่าวจะมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน ได้แก่ ศาสนา และ/หรือกรุ๊ปเลือดอยู่)
2. ประมวลผล วิจัย และวิเคราะห์พฤติกรรม หรือความชื่นชอบของท่านเพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่านอย่างแท้จริง และ/หรือเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริการส่งเสริมการขายของบริษัทที่ท่านอาจจะสนใจ และ/หรือเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ
3. ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีที่พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่จัดเก็บไว้ข้างต้นให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

1. เมื่อบริษัทมอบหมายให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าว ดำเนินการจัดเก็บและ/หรือประมวลผลข้อมูลดังกล่าวแทนบริษัท วัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษา สำรองข้อมูล บริการเรียกข้อมูล และเพื่อความสะดวกในการให้บริการ
2. เมื่อบริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเมื่อบริษัทได้รับการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
3. เมื่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นการจำเป็นสำหรับการให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์ของบริษัท และท่านได้ตัดสินใจใช้บริการที่เกี่ยวเนื่องดังกล่าวด้วยตนเอง
4. เมื่อท่านให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยชัดแจ้งแก่บริษัทเป็นครั้งคราว

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลดังกล่าวได้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ ไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่บริษัทได้กำหนดไว้ และจะปฏิบัติกับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


5. มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีการครอบครอง รวมถึงมีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น การรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทุกประการ


6. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมตลอดระยะเวลาที่ท่านใช้บริการของบริษัท และต่อไปอีกไม่เกิน 10 (สิบ) ปีนับจากวันสิ้นสุดการใช้บริการหรือสิ้นสุดสัญญากับบริษัท เว้นแต่มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลของท่านนานกว่าระยะเวลาดังกล่าว โดยเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือหมดความจำเป็น บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้


7. บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เฉพาะเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มีหน้าที่ และ/หรือความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บุคคลที่สามเป็นผู้จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูล บริษัทจะทำให้แน่ใจว่าจะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวที่มีหน้าที่ และ/หรือความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้


8. สิทธิของผู้ใช้บริการ

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิของท่านตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.1 สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิเข้าถึงและได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

8.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้ธนาคารทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลของท่านอยู่กับบริษัท

8.3 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านอยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน

8.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี เช่น กรณีบริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายของมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เนื่องจากท่านมีความจำเป็นต้องขอให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

8.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลของท่าน

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น บริษัทสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่าหรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท)

8.6 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัติโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีอัติโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือธนาคารมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

8.7 สิทธิในการถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลของท่านอยู่กับบริษัท ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอม ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว

8.8 สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัท ลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของบริษัท ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ การยื่นคำร้องขอใช้สิทธิข้างต้นสามารถทำได้ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในข้อ 10 ข้างล่าง หรือผ่านช่องทางอื่นที่บริษัทกำหนดในภายหน้า โดยบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนิการตามคำร้องของท่านภายในระยะเวลาที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ และจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว


9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง และเมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อตกลงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบตามความเหมาะสมของสถานการณ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการสื่อสารอื่นของบริษัท และให้ถือว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น หากท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไปภายใต้ข้อตกลงฉบับใหม่ ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการได้ตามที่ประสงค์


10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ตีความตามกฎหมายไทย ท่านยินยอมให้เขตอำนาจศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามข้อกำหนด


11. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือข้อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือประสงค์จะดำเนินการใด ๆ ในประการที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่

  • ชื่อบริษัท : บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด
  • ที่อยู่ : เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ อาคารบี ชั้น 25 ยูนิต B2502 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • อีเมล : [email protected]
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02-821-6163

ความปลอดภัยที่ทุกธุรกิจมั่นใจได้

PaySoon เป็นระบบที่ให้บริการโดยบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเเละอยู่ภายใต้การกำกับดูเเลของธนาคารเเห่งประเทศไทย ทุกๆ ข้อมูลได้รับการจัดการมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐาน PCI-DSS เพื่อจะให้ทุกธุรกิจได้ใช้งานระบบรับ-จ่ายเงินได้อย่างปลอดภัยในทุกๆ ธุรกรรม

สร้างสภาพคล่องให้ธุรกิจด้วยศักยภาพของบัตรเครดิต กับ เพย์ ซูน

พูดคุยเเละปรึกษากับทีมงานของเราเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรับชำระเงินออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน