ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์ เพย์ โซลูชั่น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ”) นี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ อาคารบี ชั้น 25 ยูนิต B2502 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เพย์โซลูชั่น”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ผู้ใช้บริการระบบชำระเงินออนไลน์ เพย์ โซลูชั่น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ร้านค้า”) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่

1. เพย์โซลูชั่นเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจผู้ให้บริการรับชำระเงินแทน และการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตรผ่านระบบรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ร้านค้าเป็นเจ้าของ และ/หรือผู้ประกอบธุรกิจ หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายในการขายสินค้า และ/หรือบริการต่าง ๆ แก่ลูกค้า
3. ร้านค้ามีความประสงค์จะใช้บริการระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของเพย์โซลูชั่น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการชำระเงินให้แก่ร้านค้า

ร้านค้าได้ทําความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนการใช้บริการ และคอยตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการนี้อย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าตามช่องทางที่เพย์ โซลูชั่นได้กำหนดเเละแจ้งไว้ให้ทราบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการมีดังต่อไปนี้


1. บริการระบบชำระเงิน

เพย์โซลูชั่นตกลงให้บริการ และร้านค้าตกลงรับบริการระบบรับชำระเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของเพย์โซลูชั่น โดยระบบรับชำระเงินดังกล่าวประกอบไปด้วย ประเภทรับชำระเต็มจำนวน ประเภทรับชำระแบบผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตโดยร้านค้ารับผิดชอบดอกเบี้ย และประเภทรับชำระแบบผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตโดยลูกค้ารับผิดชอบดอกเบี้ย ซึ่งร้านค้าเสนอขาย และ/หรือเสนอให้บริการบนเว็บไซต์ โมไบล์แอปพลิเคชัน และ/หรือการขายผ่านโซเชียลมีเดีย ของร้านค้าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”)


2. เงื่อนไขการให้บริการระบบชำระเงิน

2.1 บริการภายใต้เงื่อนไขปกติรับชำระเฉพาะรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 (ห้า) บาท ไปจนถึง 300,000 (สามแสน) บาทต่อรายการเท่านั้น
2.2 บริการระบบรับชำระเงิน ประเภทรับชำระแบบผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตโดยร้านค้า หรือลูกค้ารับผิดชอบดอกเบี้ย ร้านค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการที่ร้านค้าประสงค์จะให้ลูกค้าผ่อนชำระได้ รวมถึงเงื่อนไขในการผ่อนชำระให้เพย์โซลูชั่นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทำการ ก่อนเสนอขายสินค้า และ/หรือบริการ เพื่อให้เพย์โซลูชั่นพิจารณาอนุมัติการชำระเงินประเภทรับชำระแบบผ่อนชำระเป็นครั้งคราวไป
2.3 บริการระบบรับชำระเงิน ประเภทรับชำระแบบผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตโดยร้านค้า หรือลูกค้ารับผิดชอบดอกเบี้ย ลูกค้าสามารถผ่อนชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการได้เป็นระยะเวลา 3 (สาม), 4 (สี่), 6 (หก), 9 (เก้า) และ/หรือ 10 (สิบ) เดือน เท่านั้น
2.4 บริการระบบรับชำระเงิน ประเภทรับชำระแบบผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตโดยร้านค้ารับผิดชอบดอกเบี้ย จะต้องเป็นรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 3,000 (สามพัน) บาทถ้วน ต่อรายการขึ้นไปเท่านั้น
2.5 บริการระบบรับชำระเงิน ประเภทรับชำระแบบผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตโดยลูกค้ารับผิดชอบดอกเบี้ย ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการด้วยบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย และ/หรือธนาคารไทยพาณิชย์ และ/หรือธนาคารกรุงเทพ และ/หรือธนาคารกรุงไทย และ/หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัตรร่วมกรุงศรีเซ็นทรัล เดอะวัน บัตรร่วมกรุงศรีเทสโก้ มันนี่ เซอร์วิส และ/หรือกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เท่านั้น


3. ค่าธรรมเนียมการบริการ

3.1 ร้านค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าธรรมเนียมพิเศษให้แก่เพย์โซลูชั่น เพื่อตอบแทนการให้บริการภายใต้ข้อตกลงในอัตราที่กำหนดไว้ระหว่างเพย์โซลูชั่นเเละร้านค้า
3.2 ร้านค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมพิเศษให้แก่เพย์โซลูชั่น สำหรับระยะเวลาที่ลูกค้าเลือกชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการด้วยวิธีการผ่อนชำระ ตามข้อ 2.3 ในข้อกำหนดนี้
3.3 เพย์โซลูชั่นสงวนสิทธิ์ในการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าธรรมเนียมพิเศษภายใต้ข้อตกลงที่ได้สัญญาไว้ โดยจะเเจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีผลใช้บังคับ


4. การนำส่งเงินที่รับชำระ

4.1 เพย์โซลูชั่นจะนำส่งเงินที่เพย์โซลูชั่นรับชำระไว้ภายใต้สัญญาที่ได้ทำไว้กับร้านค้า ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ของสัปดาห์ใดๆ หลังจากหักค่าธรรมเนียมตามข้อ . และ/หรือเงินอื่นใดที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ได้ทำไว้ (ถ้ามี) ให้แก่ร้านค้าภายในวันพุธของสัปดาห์ถัดไป ด้วยวิธีการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้าตามรายละเอียดบัญชีรับเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ได้ทำไว้ โดยหากวันนำส่งเงินดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของเพย์โซลูชั่นหรือธนาคาร เงินดังกล่าวจะถูกนำส่งให้แก่ร้านค้าภายในวันทำการถัดไป
4.2 เพื่อวัตถุประสงค์ของการคำนวณยอดรับชำระเงินภายใต้สัญญาที่ได้ทำไว้ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้รายการรับชำระเงินของวันใด ๆ หมายถึงรายการที่เกิดขึ้นภายในเวลาตั้งแต่ 21.00 น. ของวันก่อนหน้า ไปจนถึงเวลา 20.59.59 น. ของวันดังกล่าว
4.3 ร้านค้ารับทราบและเข้าใจดีว่าร้านค้าจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหากร้านค้าได้รับเงินจากเพย์โซลูชั่นล่าช้ากว่ากำหนดตามที่ได้แจ้งไว้
4.4 ในกรณีที่ร้านค้ากำหนดราคาสินค้า และ/หรือบริการเป็นอัตราสกุลเงินตราต่างประเทศ ร้านค้าตกลงให้เพย์โซลูชั่นนำส่งเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ร้านค้าเป็นสกุลเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เพย์โซลูชั่นกำหนดล่าสุด ณ วันที่มีคำสั่งซื้อสินค้า และ/หรือบริการ
4.5 ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพบว่าจำนวนเงินที่เพย์โซลูชั่นนำส่งให้แก่ร้านค้ามากกว่า หรือน้อยกว่าจำนวนเงินที่ร้านค้าพึงจะได้รับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาที่ได้ทำไว้ ฝ่ายดังกล่าวจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุด และทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะตรวจสอบข้อผิดพลาดดังกล่าวร่วมกัน โดยหาก

1.) ทั้งสองฝ่ายตรวจสอบร่วมกันแล้วพบว่า จำนวนเงินที่เพย์โซลูชั่นนำส่งให้แก่ร้านค้ามีจำนวนมากกว่าจำนวนเงินที่ร้านค้าพึงจะได้รับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาที่ได้ทำไว้ ให้ร้านค้าชำระเงินส่วนที่เกินดังกล่าวคืนให้แก่เพย์โซลูชั่นภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ทั้งสองฝ่ายได้ผลการตรวจสอบร่วมกัน ด้วยค่าใช้จ่ายของร้านค้าเอง หรือหักเงินส่วนเกินดังกล่าวออกจากเงินจำนวนใด ๆ ที่เพย์โซลูชั่นจะต้องนำส่งให้แก่ร้านค้าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ทำไว้
2.) ทั้งสองฝ่ายตรวจสอบร่วมกันแล้วพบว่า จำนวนเงินที่เพย์โซลูชั่นนำส่งให้แก่ร้านค้ามีจำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ร้านค้าพึงจะได้รับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาที่ได้ทำไว้ เพย์โซลูชั่นตกลงจะนำส่งเงินส่วนที่ขาดให้แก่ร้านค้าภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ทั้งสองฝ่ายมีผลการตรวจสอบร่วมกัน ด้วยค่าใช้จ่ายของเพย์โซลูชั่นเอง

4.6 ในกรณีที่เพย์โซลูชั่นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ และ/หรือความสมบูรณ์ถูกต้องของบัตรเครดิต หรือเมื่อเกิดเหตุใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับเพย์โซลูชั่น เพย์โซลูชั่นตกลงจะแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที และร้านค้าตกลงให้เพย์โซลูชั่นมีสิทธิยึดหน่วงเงินที่เพย์โซลูชั่นต้องนำส่งให้แก่ร้านค้าตามรายการที่มีข้อสงสัย หรืออาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับเพย์โซลูชั่นดังกล่าวไว้ และ/หรือระงับการให้บริการภายใต้สัญญาที่ได้ทำไว้
4.7 เมื่อข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ และ/หรือความสมบูรณ์ถูกต้องของบัตรเครดิต หรือเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับเพย์โซลูชั่นตามข้อ .6 สิ้นสุดลง เพย์โซลูชั่นตกลงนำส่งเงินที่ยึดหน่วงไว้ตามข้อ .6 ให้แก่ร้านค้าภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับจากวันที่ข้อสงสัย หรือเหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง


5. ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

ร้านค้ารับทราบและตกลงว่าร้านค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการ หรือเงินจำนวนใด ๆ ภายใต้สัญญาที่ได้ทำไว้ให้แก่ร้านค้า (ถ้ามี) รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคาร โดยเพย์โซลูชั่นไม่จำเป็นต้องออกเอกสารใบเสร็จค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคารให้ทางร้านค้าแต่อย่างใด


6. ภาษี

การชำระภาษีอากรทุกประเภทที่เกิดขึ้นตามสัญญาที่ได้ทำไว้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร


7. การยกเลิกรายการชำระเงิน

ร้านค้าสามารถยกเลิกรายการชำระเงินภายใต้สัญญาที่ทำไว้ ได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
7.1 ร้านค้าสามารถยกเลิกรายการชำระเงินได้ หากยอดรวมของรายการชำระเงินที่จะยกเลิกนั้น น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนเงินที่เพย์โซลูชั่นต้องนำส่งให้แก่ร้านค้าและยังไม่ได้นำส่ง โดยร้านค้าตกลงยินยอมให้เพย์โซลูชั่นหักเงินเท่ากับยอดรวมของรายการชำระเงินที่ถูกยกเลิกออกจากเงินที่เพย์โซลูชั่นยังไม่ได้นำส่งให้แก่ร้านค้าดังกล่าว
7.2 การยกเลิกรายการชำระเงินต้องเป็นการยกเลิกเต็มจำนวนยอดชำระเงินของรายการนั้น ๆ แต่หากร้านค้าต้องการยกเลิกรายการบางส่วน เพย์โซลูชั่นอาจพิจารณายกเลิกรายการชำระเงินบางส่วนดังกล่าวเป็นรายกรณี
7.3 เพย์โซลูชั่นจะดำเนินการยกเลิกรายการชำระเงินให้แก่ร้านค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่ร้านค้าแจ้งยกเลิกรายการชำระเงินภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่รายการดังกล่าวเกิดขึ้น หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ร้านค้าตกลงให้เพย์โซลูชั่นคิดค่าธรรมเนียมเพื่อการยกเลิกรายการชำระเงิน ในอัตรา 300 (สามร้อย) บาทต่อรายการ
7.4 ร้านค้ารับทราบและเข้าใจดีว่า เพย์โซลูชั่นจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามรายธุรกรรมในอัตราที่กำหนดไม่ว่าในกรณีใด ๆ


8. รายการชำระเงินที่มีข้อพิพาท

ในกรณีที่เพย์โซลูชั่นได้รับแจ้งจากธนาคาร หรือผู้ให้บริการประเภทอื่น ๆ ของเพย์โซลูชั่นว่ารายการรับชำระเงินของร้านค้ารายการใดรายการหนึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หรือผู้ถือบัตรยกเลิก หรืออายัดบัตร หรือธนาคาร หรือผู้ให้บริการประเภทอื่น ๆ ของเพย์โซลูชั่นมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตโดยไม่สุจริต และเพย์โซลูชั่นถูกเรียกให้ชดใช้จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการรับชำระเงินนั้น ๆ ให้แก่ธนาคาร ผู้ให้บริการประเภทอื่น ๆ ของเพย์โซลูชั่น หรือบุคคลอื่นใด ร้านค้าตกลงให้เพย์โซลูชั่นหักเงินจำนวนดังกล่าวออกจากเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการที่เพย์โซลูชั่นรับชำระไว้เพื่อร้านค้าภายใต้สัญญาที่ได้ทำไว้ และในกรณีที่ยอดรับชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการที่เพย์โซลูชั่นรับชำระไว้เพื่อร้านค้าภายใต้สัญญาที่ได้ทำไว้น้อยกว่าจำนวนเงินที่เพย์โซลูชั่นจะต้องชดใช้ให้แก่ธนาคาร ผู้ให้บริการประเภทอื่น ๆ ของเพย์โซลูชั่น หรือบุคคลอื่นใดดังกล่าว ร้านค้าตกลงจะชำระเงินส่วนต่างให้แก่เพย์โซลูชั่นภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากเพย์โซลูชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร


9. หน้าที่ของร้านค้า

9.1. ในกรณีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ร้านค้าจะต้องกำหนดข้อความในเว็บไซต์ โมไบล์แอปพลิเคชัน และ/หรือ โซเชียลมีเดีย ของร้านค้าให้ลูกค้ายินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิตที่ลูกค้าได้แจ้งรายละเอียดไว้กับร้านค้าด้วย
9.2. ในกรณีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ลูกค้าจะต้องเป็นผู้กรอกข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตด้วยตนเอง และร้านค้าจะไม่ทำการจัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตของลูกค้าโดยเด็ดขาด
9.3. ร้านค้าตกลงขายสินค้า และ/หรือให้บริการแก่ลูกค้าในราคา และ/หรือค่าบริการที่ไม่สูงกว่าราคาขาย และ/หรือค่าบริการที่ร้านค้าคิดจากลูกค้าที่ชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการด้วยช่องทางอื่น และร้านค้าจะไม่ขอให้ลูกค้าชำระค่าบริการใด ๆ เพิ่มเติมอันเนื่องมาจากการที่ลูกค้าชำระเงินผ่านบริการของเพย์โซลูชั่นภายใต้สัญญาที่ได้ทำไว้ และหากมีการให้บริการพิเศษใด ๆ เช่น การให้ส่วนลด ของกำนัล สิทธิประโยชน์ หรือของแถมแก่ลูกค้าที่ชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการด้วยช่องทางอื่น ร้านค้าตกลงจะให้บริการพิเศษเหล่านั้นแก่ลูกค้าที่ชำระเงินผ่านบริการของเพย์โซลูชั่นภายใต้สัญญาที่ได้ทำไว้ด้วยเช่นกัน
9.4. ร้านค้าตกลงว่าร้านค้าจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์ ของร้านค้าอย่างชัดเจน

1.) ชื่อของร้านค้า
2.) ข้อมูลรายละเอียด ลักษณะ และคุณภาพของสินค้า และ/หรือบริการ
3.) ราคาสินค้า และ/หรือบริการ
4.) รายละเอียด ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า และ/หรือการให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งขั้นตอนในการรับมอบสินค้า และ/หรือรับบริการของลูกค้า ตลอดจนข้อจำกัดของร้านค้าในการส่งสินค้า และ/หรือการให้บริการแก่ลูกค้า
5.) เงื่อนไขในการคืนสินค้า และ/หรือยกเลิกการรับบริการ และการคืนค่าสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ลูกค้า
6.) สถานที่ตั้ง หรือที่ทำการของร้านค้า
7.) หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลแอดเดรส เพื่อประโยชน์ในการติดต่อของลูกค้า
8.) นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายการรักษาความปลอดภัยของร้านค้า

9.5. ร้านค้าตกลงว่า

1.) กรณีที่เป็นการขายสินค้า ลูกค้าจะต้องได้รับสินค้าภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่มีคำสั่งซื้อ โดยสินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ตามที่โฆษณาไว้ และสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ดี ปราศจากการชำรุดบกพร่อง หรือมีตำหนิ ทั้งนี้ ในการส่งสินค้าไปให้แก่ลูกค้า ร้านค้าจะต้องมีใบตอบรับหรือหลักฐานใด ๆ ที่ผู้รับปลายทางลงนามเป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่าสินค้านั้นได้ส่งถึงผู้รับแล้วทุกครั้ง
2.) กรณีที่เป็นการให้บริการ ร้านค้าจะต้องให้บริการที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามที่โฆษณาไว้

9.6. ร้านค้าตกลงเก็บรักษาเอกสาร และ/หรือหลักฐานเกี่ยวกับการขายสินค้า การส่งสินค้า และการใช้บริการของลูกค้าไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) ปี นับจากวันที่มีการขายสินค้า การส่งสินค้า หรือการใช้บริการดังกล่าว โดยร้านค้าจะส่งมอบหลักฐานดังกล่าวให้แก่เพย์โซลูชั่นโดยเร็วที่สุดเมื่อเพย์โซลูชั่นร้องขอ
9.7. ในกรณีที่ร้านค้าประสงค์จะแสดงเครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือโลโก้ของเพย์โซลูชั่น ธนาคาร สถาบันออกบัตรเครดิต และ/หรือผู้ให้บริการของเพย์โซลูชั่นบนเว็บไซต์ของร้านค้า ร้านค้าต้องแสดงเครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือโลโก้ดังกล่าวอย่างชัดเจน และเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถมองเห็นได้ง่าย ทั้งนี้ ร้านค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแสดงเครื่องหมายของเพย์โซลูชั่น ธนาคาร สถาบันออกบัตรเครดิต และ/หรือผู้ให้บริการของเพย์โซลูชั่นตามที่เพย์โซลูชั่นจะได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งคราวด้วย
9.8. ร้านค้าจะไม่จัดเก็บข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตใด ๆ ของลูกค้า และร้านค้าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบัตรตามมาตรฐานสากล (Payment Card Industry Data Security Standard) และ/หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยธนาคาร สถาบันออกบัตรเครดิต และ/หรือผู้ให้บริการประเภทอื่น ๆ ของเพย์โซลูชั่น
9.9. ร้านค้าตกลงให้ความร่วมมือกับเพย์โซลูชั่นในกระบวนการตรวจสอบต่าง ๆ ที่เพย์โซลูชั่นมีหน้าที่ต้องทำตามกฎหมาย และ/หรือตามสัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงกระบวนการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer) กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence) และกระบวนการต่อต้านการฟอกเงิน (Anti-money laundering)
9.10. ร้านค้าตกลงว่า ร้านค้าจะแจ้งให้เพย์โซลูชั่นทราบถึงข้อเท็จจริง หรือข้อมูลใด ๆ ที่อาจนำไปสู่การมีข้อเรียกร้อง เรียกค่าเสียหาย หรือความรับผิดของเพย์โซลูชั่น ธนาคาร สถาบันออกบัตรเครดิต และ/หรือผู้ให้บริการของเพย์โซลูชั่น โดยและต่อบุคคลที่สามโดยเร็วที่สุดนับตั้งแต่ร้านค้าได้ทราบข้อเท็จจริง หรือข้อมูลดังกล่าว
9.11. ร้านค้าตกลงว่า ในกรณีที่ข้อมูลที่ร้านส่งมอบ และ/หรือเปิดเผยให้แก่เพย์โซลูชั่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงรูปแบบ ประเภท ลักษณะของกิจการ ความเป็นเจ้าของ ชื่อร้านค้า ชื่อเว็บไซต์ ชื่อโมไบล์แอปพลิเคชัน สื่อโซเชียลมีเดีย และรายการสินค้า และ/หรือบริการที่ร้านค้าเสนอขาย และ/หรือเสนอให้บริการแก่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงอีกต่อไป ร้านค้าจะแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้เพย์โซลูชั่นทราบภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
9.12. ร้านค้าตกลงว่าร้านค้าจะไม่เสนอขายสินค้า และ/หรือให้บริการที่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรม หรือประเพณีอันดีงามของสังคม หรืออาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเพย์โซลูชั่น ธนาคาร สถาบันออกบัตรเครดิต และ/หรือผู้ให้บริการของเพย์โซลูชั่น ซึ่งเพย์โซลูชั่นอาจแจ้งลักษณะ และประเภทของสินค้า และ/หรือบริการที่เข้าข่ายดังกล่าวให้ร้านค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราว ๆ ไป
9.13. ร้านค้าตกลงจะไม่นำบริการภายใต้สัญญาที่ได้ทำไว้ไปให้บริการแก่บุคคลที่สาม หรือยินยอมให้บุคคลที่สามใช้บริการภายใต้สัญญาที่ได้ทำไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเพย์โซลูชั่น
9.14. ร้านค้าตกลงจะไม่จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดของตนด้วยการกำหนดให้ลูกค้าสละสิทธิในการโต้แย้ง หรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ร้านค้ารับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอันเนื่องมาจากการซื้อสินค้า และ/หรือรับบริการจากร้านค้า ซึ่งลูกค้าชำระเงินผ่านบริการของเพย์โซลูชั่นภายใต้สัญญาที่ได้ทำไว้
9.15. ร้านค้าตกลงว่าร้านค้าจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของร้านค้าตลอดระยะเวลาที่สัญญาที่ทำไว้มีผลใช้บังคับอยู่
9.16. ร้านค้ารับทราบและเข้าใจดีว่า ร้านค้ามีหน้าที่ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือหลักฐานการชำระเงินอื่นใดให้แก่ลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด
9.17. ร้านค้ารับทราบและตกลงว่าเพย์โซลูชั่นมีหน้าที่เพียงให้บริการระบบรับชำระเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการแทนร้านค้าเท่านั้น การดำเนินการภายใต้สัญญาที่ทำไว้ เพย์โซลูชั่นมิได้ดำเนินการในฐานะเป็นตัวแทน, นายหน้า, การรวมทุน, กิจการร่วมค้า หรือเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันแต่ประการใด เพย์โซลูชั่นไม่มีส่วนรู้เห็นในสัญญาที่ลูกค้าได้ทำไว้กับร้านค้า หรือสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ที่ลูกค้าและร้านค้ามีต่อกัน หากเกิดข้อพิพาทใด ๆ ขึ้นเนื่องจากร้านค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้า และ/หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ทำไว้กับ ร้านค้า การผิดพลาด ล่าช้า บกพร่อง เสียหาย รวมทั้งคุณภาพของสินค้า และ/หรือบริการไม่ว่าประการใดก็ตาม เพย์โซลูชั่นไม่ต้องร่วมรับผิดใด ๆ ทั้งสิ้น ร้านค้ารับที่จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว


10. คำรับรองของร้านค้า

ร้านค้ารับรองว่า
10.1 ร้านค้าจะดำเนินธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย
10.2 ร้านค้าได้รับอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายให้ดำเนินธุรกิจของร้านค้า
10.3 ร้านค้าจะใช้บริการภายใต้สัญญาที่ทำไว้เพื่อการชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการที่ร้านค้าเสนอขายผ่านทางเว็บไซต์ของร้านค้า โมไบล์แอปพลิเคชัน และ/หรือการขายผ่านโซเชียลมีเดีย อันเปิดเผยข้อมูลการขายที่สามารถตรวจสอบได้โดยสาธารณะเท่านั้น
10.4 ข้อมูลใด ๆ ที่ร้านค้าส่งมอบหรือเปิดเผยให้แก่เพย์โซลูชั่นภายใต้สัญญาที่ได้ทำไว้ หรือเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเพย์โซลูชั่นแก่ร้านค้า เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง


11. เงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา

11.1. ในกรณีที่ร้านค้าเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า และ/หรือบริการที่เสนอขาย และ/หรือเสนอให้บริการ หรือมียอดชำระ หรือยอดขายเพิ่มขึ้น หรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือเพย์โซลูชั่นได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับร้านค้าจากผู้ซื้อ ผู้ให้บริการ ผู้ชำระเงิน ธนาคาร หรือผู้ให้บริการของเพย์โซลูชั่นอยู่บ่อยครั้ง หรือร้านค้าได้รับประโยชน์จากปัจจัยอันมิชอบด้วยกฎหมายในกิจการของร้านค้า เพย์โซลูชั่นอาจเรียกเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้จากร้านค้า ในจำนวนที่เพย์โซลูชั่นกำหนดก็ได้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงินประกัน”) และร้านค้าตกลงส่งมอบเงินประกันดังกล่าวให้แก่เพย์โซลูชั่นภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่เพย์โซลูชั่นได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และตกลงยินยอมให้เพย์โซลูชั่นหักเงินประกันจำนวนดังกล่าวเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย หรือเงินจำนวนใด ๆ ที่ร้านค้าจะต้องจ่ายให้แก่เพย์โซลูชั่นภายใต้สัญญาที่ทำไว้ได้ด้วย
11.2. หลังจากที่เพย์โซลูชั่นหักเงินประกันเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย หรือเงินจำนวนใด ๆ ที่ร้านค้าจะต้องจ่ายให้แก่เพย์โซลูชั่นภายใต้สัญญาที่ทำไว้ เพย์โซลูชั่นจะแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุด และร้านค้าตกลงจะส่งมอบเงินประกันที่เพย์โซลูชั่นหักออกดังกล่าวให้แก่เพย์โซลูชั่นเพื่อให้เงินประกันมีจำนวนเท่าเดิมภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่เพย์โซลูชั่นได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
11.3. เพย์โซลูชั่นจะคืนเงินประกัน หลังจากหักเงินเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย หรือเงินจำนวนใด ๆ ที่ร้านค้าจะต้องจ่ายให้แก่เพย์โซลูชั่นภายใต้สัญญาที่ทำไว้ทั้งหมด ให้แก่ร้านค้าภายใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับแต่สัญญาที่ทำไว้สิ้นสุดลง


12. การให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

12.1. เพื่อประโยชน์แห่งการป้องกันหรือยับยั้งการทุจริต เมื่อธนาคาร สถาบันออกบัตรเครดิต และ/หรือผู้ให้บริการของเพย์โซลูชั่นร้องขอ หรือเมื่อเพย์โซลูชั่นเห็นสมควร ร้านค้าตกลงให้เพย์โซลูชั่นมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับร้านค้า ธุรกิจของร้านค้า การซื้อขายสินค้า การให้บริการ การรับบริการ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเพย์โซลูชั่นภายใต้สัญญาฉบับนี้ที่ทำไว้ ต่อบุคคลภายนอกได้ตามที่เพย์โซลูชั่นเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาต หรือขอความยินยอมจากร้านค้าก่อนแต่อย่างใด และร้านค้าจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทน หรือเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากเพย์โซลูชั่นอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
12.2. หากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 12.1 เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกเรียกร้องค่าเสียหายจากเพย์โซลูชั่น ร้านค้าตกลงว่าร้านค้าจะเป็นผู้เข้าเจรจาตกลงประนีประนอมยอมความ ระงับข้อพิพาท และดำเนินการเพื่อปกป้องสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลของเพย์โซลูชั่นด้วยทั้งหมด และหากเพย์โซลูชั่นได้รับความเสียหายประการใด ร้านค้าตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เพย์โซลูชั่นในทันทีที่เพย์โซลูชั่นแจ้งให้ทราบ


13. ข้อมูลส่วนบุคคล

ร้านค้าตกลงและรับทราบว่า เพย์โซลูชั่น อาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลตามบัตรประชาชน ข้อมูลที่จำเป็นในการติดต่อ ตำแหน่งที่อยู่ (location) ข้อมูลชีวภาพ (Biometrics) ของผู้มีอำนาจของร้านค้า และ/หรือบุคคลที่ร้านค้าที่ได้ให้ไว้แก่เพย์ โซลูชั่น และ/หรือที่เพย์โซลูชั่นได้รับหรือเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาคำขอลงทะเบียนสมัครใช้บริการเพย์โซลูชั่น การพิสูจน์/ยืนยันตัวตน การใช้บริการ การทำสถิติ การวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการหรือให้สิทธิประโยชน์ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับบริการ หรือมุ่งเน้นให้ร้านค้าได้รับบริการที่ดี การให้บริการช่วยเหลือ การติดต่อสอบถาม การส่งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการดำเนินการใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับบริการ เช่น การเสนอสิทธิประโยชน์, สินค้าและ/หรือบริการ, รายการส่งเสริมการขายใด ๆ ที่ร้านค้าอาจสนใจหรือเป็นประโยชน์แก่ร้านค้า ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนของเพย์ โซลูชั่น และช่องทางการติดต่อที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ เช่น SMS, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น และร้านค้ารับทราบว่าเพย์โซลูชั่นอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้าให้แก่นิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมเพย์โซลูชั่น หรือ อยู่ภายใต้การควบคุมของเพย์โซลูชั่น และนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับเพย์โซลูชั่น รวมถึงนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่เพย์โซลูชั่นเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ด้วย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและนอกประเทศ ทั้งนี้ กรณีที่เพย์โซลูชั่นมีความจำเป็นที่จะต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้าไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลนอกประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด เพย์โซลูชั่นรับรองว่าจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
ร้านค้าสามารถตรวจสอบและศึกษารายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


14. ข้อจำกัดความรับผิด

14.1. ร้านค้า และเพย์โซลูชั่นไม่จำต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ร้านค้า หรือเพย์โซลูชั่น แล้วแต่กรณี ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
14.2. ร้านค้าตกลงว่า เพย์โซลูชั่นไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการให้บริการภายใต้สัญญาที่ทำไว้ เว้นแต่ในกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทำ หรือละเว้นการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเพย์โซลูชั่น


15. การรักษาความลับ

ร้านค้าตกลงว่า ร้านค้าจะเก็บรักษาข้อมูลที่ร้านค้าได้รับจากเพย์โซลูชั่นอันเนื่องมาจากการให้บริการของเพย์โซลูชั่นภายใต้สัญญาที่ทำไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากการใช้สิทธิหรือการปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาที่ทำไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเพย์โซลูชั่นก่อน


16. ทรัพย์สินทางปัญญา

ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า ทรัพย์สินทางปัญญาของเพย์โซลูชั่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเพย์โซลูชั่นภายใต้สัญญาที่ทำไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงงานอันมีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และการประดิษฐ์ ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่ก็ตามเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเพย์โซลูชั่น ในกรณีที่ร้านค้าจำเป็นต้องใช้ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของสัญญาที่ทำไว้ ร้านค้าจะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น และร้านค้าจะไม่กระทำการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้เป็นการเสื่อมเสียสิทธิของเพย์โซลูชั่นในทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นตามที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย


17. สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของเพย์โซลูชั่น

17.1. เพย์โซลูชั่นมีสิทธิบอกเลิกสัญญาที่ทำไว้ได้ทันที โดยแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีดังต่อไปนี้

1.) ร้านค้าฝ่าฝืน หรือปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งของสัญญาที่ทำไว้
2.) มีเหตุให้เพย์โซลูชั่นเชื่อได้ว่าร้านค้าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของร้านค้าหรือผิดคำรับรองภายใต้สัญญาที่ทำไว้ หรือหน้าที่ของร้านค้าตามสัญญาซื้อขาย และ/หรือสัญญาบริการระหว่างร้านค้ากับลูกค้าผู้ชำระเงินได้
3.) ร้านค้าเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ประเภท และ/หรือลักษณะของกิจการของร้านค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงชื่อร้านค้า ชื่อเว็บไซต์ ชื่อโมไบล์แอปพลิเคชัน ชื่อและ/หรือประเภทของโซเชียลมีเดีย และรายการสินค้า และ/หรือบริการที่ร้านค้าเสนอขาย และ/หรือเสนอให้บริการแก่ลูกค้า และเพย์โซลูชั่นพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้กิจการของร้านค้ามีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าที่เพย์โซลูชั่นจะยอมรับได้
4.) ร้านค้ามียอดชำระ หรือยอดขายเพิ่มขึ้น หรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือเพย์โซลูชั่นได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับร้านค้าจากผู้ซื้อ ผู้ให้บริการ ผู้ชำระเงิน ธนาคาร หรือผู้ให้บริการของเพย์โซลูชั่นออยู่บ่อยครั้งหรือร้านค้าได้รับประโยชน์จากปัจจัยอันมิชอบด้วยกฎหมายในกิจการของร้านค้า
5.) ร้านค้าถูกฟ้องร้องล้มละลาย และ/หรือตกเป็นบุคลลล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ มีหนี้สินล้นพ้นตัว ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือกระทำหรือเข้ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

17.2. เการเลิกสัญญาตามข้อ 17.1 ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเพย์โซลูชั่นที่จะเรียกค่าเสียหายจากร้านค้า


18. การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการ

ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า เพย์โซลูชั่นมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเงื่อนไขการบริการได้แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมดังกล่าวมีผลใช้บังคับ


19. การไม่ใช้สิทธิไม่ถือเป็นการสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิของตนล่าช้า ไม่ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิดังกล่าว และการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสละสิทธิของตนบางส่วน ก็ไม่ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิส่วนอื่น ๆ ของตนด้วย


20. การแยกส่วนของสัญญา

หากมีข้อสัญญาใดเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ทั้งสองฝ่ายตกลงให้แยกส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้นออกจากข้อสัญญาอื่น ๆ ที่สมบูรณ์ และให้สัญญาส่วนที่ยังสมบูรณ์มีผลผูกพันระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่อไป


21. กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย

ความปลอดภัยที่ทุกธุรกิจมั่นใจได้

PaySoon เป็นระบบที่ให้บริการโดยบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเเละอยู่ภายใต้การกำกับดูเเลของธนาคารเเห่งประเทศไทย ทุกๆ ข้อมูลได้รับการจัดการมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐาน PCI-DSS เพื่อจะให้ทุกธุรกิจได้ใช้งานระบบรับ-จ่ายเงินได้อย่างปลอดภัยในทุกๆ ธุรกรรม

สร้างสภาพคล่องให้ธุรกิจด้วยศักยภาพของบัตรเครดิต กับ เพย์ ซูน

พูดคุยเเละปรึกษากับทีมงานของเราเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรับชำระเงินออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน